Polityka Prywatności

Wykonując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO”, ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie 02-991, ulica Dostatnia 20, zarejestrowana w pod nr KRS: 0000388309, zwana dalej „Spółką“ informuje, że:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADEPT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (02-991), ulica Dostatnia 20, zarejestrowana w pod nr KRS: 0000388309, NIP: 5213606284, REGON: 142964765;

b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości przedstawienia Pani/Panu oferty handlowej usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Spółki;

c. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Spółki, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w tym usług płatniczych oraz inne spółki z grupy kapitałowej ADEPT;

d. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, chyba że wcześniej zostanie przez Panią/Pana odwołana zgoda na ich przetwarzanie; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

f. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

h. podanie danych osobowych jest dobrowolne;

i. wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

j. ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.